Covid ubytování - postup

Domů Covid ubytování - postup

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČR – HOTELSTARS  www.hotelstars.cz

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR ( dále jen OJKUZ )-  Hotelstars má za cíl především sjednocení kritérií hotelových služeb  a zvýšení transparentnosti hodnocení úrovně a kvality ubytovacích služeb v ČR. Klasifikace je součástí evropského systému Hotelstars Union, který v současné době sjednocuje klasifikační kritéria v 17 evropských zemí.  Opírá se   celkem o 270 hodnotících kritérií (pro penziony 181 kritérií ) a zahrnuje povinná kritéria a dobrovolně volitelné požadavky. Klasifikace je platná na období 5ti let.

Klasifikaci Hotelstars zajišťuje Asociace hotelů a restaurací ČR pro kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel. (Ubytovací zařízení jsou zařazována do příslušných kategorií a tříd podle české technické normy ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu ) .

Od září 2021 AHR spustí certifikaci pro kategorii apartmánový hotel, apartmánový komplex.

PROGRAM COVID UBYTOVÁNÍ a KLASIFIKACE

Pro program Covid ubytování může žadatel  prokázat kategorii a třídu ubytovacího zařízení předložením platného certifikátu Oficiální jednotné klasifikace HSU – pro kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel). Pokud nemá klasifikaci, prokáže zařazení čestným prohlášením, že nejpozději v období leden až červenec 2020 podal hlášení o hostech v hromadných ubytovacích zařízení – výkaz reportovaný Českému Statistickému Úřadu.

V případě, že pro čerpání dotačního programu COVID ubytování nemůžete prokázat ani jednu z výše uvedených možností ( nemá platný certifikát klasifikace nebo nevykazoval o hostech ČSÚ ) pak Vám podmínky programu v bodě 8.4.1. c) výzvy umožňují následující postup:

 1. Čestným prohlášením se zařadíte do kategorie a třídy ( doporučujeme nejprve porovnat aktuální stav s deklarovaným ), potom
 2. Registrujete se u ČSÚ k přidělení „ Pořadového čísla ubytovacího zařízení“ – tzv PAGINA ( číselný kód ), potom
 3. Do jednoho roku od přidělení Rozhodnutí o poskytnutí dotace získáte Oficiální certifikaci Vašeho zařízení od Asociace hotelů a restaurací, Asociace kempů nebo Klubu Českých turistů

UPOZORNĚNÍVýzva stanoví, že v případě následného doložení certifikátu na nižší třídu ( počet hvězdiček ) než která byla uvedena v čestném prohlášením a na kterou byla čerpána dotace, bude rozdíl příjemcem vrácen.V případě, že třída (nebo kategorie) byla vyšší, nárok na navýšení dotace nevzniká.
Dále upozorňujeme, že splnění podmínek 8.4.1. c) je povinnost žadatele. Doporučujeme proto, abyste o certifikaci nežádali na poslední chvíli, jelikož by Vám z kapacitních důvodů nemusela být včas přidělena.  AHR si vyhrazuje minimální délku vyřízení žádostí ve lhůtě 60ti dnů.

JAK CERTIFIKACI ZÍSKAT?

 1. Pokud nemáte vůbec žádný přehled kam se zařadit –nahlédněte do tištěné verze metodiky – k dispozici ZDE:
  ( ke každému kritériu je určena bodová váha, povinné požadavky označené M, sloučená kritéria šedým pruhem započítávají jen body, které z dané škály splňujete )
 2. Pokud víte o jakou třídu budete žádat přejděte rovnou k online žádosti. Online žádost ZDE:  V úvodu nastavíte o jakou kategorii a třídu máte zájem. Systém Vám vygeneruje požadavky ( červeně označené jsou povinné ), ostatní jsou dobrovolně volitelné. Před finálním odesláním žádosti Vám systém vyhodnotí výsledek.
 3. Po odeslání žádosti Vám bude vygenerována faktura. Klasifikace je zpoplatněna dle velikosti ubytovacího zařízení, cena pokrývá celé 5ti leté období, zahrnuje administrační proces, znak, certifikát i zveřejnění v evropské databázi HSU a další marketing . Ceník  ZDE
 4. Po zaplaceni poplatku za certifikaci budete kontaktováni kontrolorem, který si s Vámi domluví termín návštěvy
 5. Na základě kontroly případně doplníte povinná kritéria či odstraníte zjištěné nedostatky
 6. Po splnění všech podmínek obdržíte znak a certifikát o klasifikaci, platný na 5 let

Vyřízení žádosti o vydání Certifikátu a Klasifikačního znaku musí proběhnout nejpozději ve lhůtě do 60 dnů po obdržení žádosti a zaplacení faktury. Kontrola ubytovacího zařízení probíhá za přítomnosti žadatele, je předem ohlášená a provedená výhradně proškoleným kontrolorem,   který se prokáže platným průkazem – Pověření ke kontrole. Detailní informace o administraci HSU naleznete v metodice ZDE

UPOZORNĚNÍ: Klasifikační kritéria se aktualizují každých 5 let, současný systém je platný do konce roku 2020. Certifikát klasifikace, přidělený do konce roku 2020 bude platný 5 let. Pro žádosti, které budeme přijímat od 1.1.2021 již budou uplatňována aktualizovaná kritéria pro jednotlivé třídy ubytovacích zařízení. Nové požadavky na jednotlivé kategorie a třídy, které budou uplatňovány od ledna 2020 Vám budou v pdf formě k dispozici již od začátku listopadu. 

ZÁKONNÁ ÚPRAVA ( zkrácené verze ) – více viz metodika

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. doplňuje v § 17 v odstavci 8 povinnosti pro¬vozovatelů ubytovacích zařízení.
Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebite¬lům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:

 1. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
 2. prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení,
 3. kategorií a třídou u ubytovacího zařízení* poskytujícího přechodné ubytování.

Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších předpisů stanoví
§ 2 Základní pojmy :  Pro účely této vyhlášky se rozumí: c) stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci;
Ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií:

 1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;
 2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;
 3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; pro účely klasifikace je penzion specifikován jako ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty;
 4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.

UPOZORNĚNÍ: Označení jako rezidence, hostely, vily, apartmány atd jako kategorie ubytovacích zařízení vyhláška nepřipouští. V případě, že jsou tato zařízení provozována podle Živnostenského zákona a splňují vyhlášku č. 501/2006 Sb ( tzn. nejsou stavbou bytového, rodinného domu či stavbou pro rodinnou rekreaci) pak se musí zařadit do jedné z oficiálních kategorii dle výše uvedeného schématu. V případě Oficiální jednotné klasifikace ČR pak budou certifikovány dle charakteru provozu, rozsahu činností jako hotel, hotel garni, penzion. Odpovídají-li charakteru ubytoven, či chatek pak budou klasifikovány Klubem českých turistů či Asociací kempů ČR.

Vyhláška MMR  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby stanoví
§ 3 Základní pojmy :  Pro účely této vyhlášky se rozumí:  d) ubytovací jednotkou
(1) jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na pře¬chodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny

Stavby ubytovacích zařízení § 43 (1) Stavba ubytovacího zařízení1 se zařazuje podle požadavků na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami, stanovené normo-vými hodnotami (ČSN 76 1110). Hotely se člení do pěti tříd; hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování, minimálně však snídaně a člení se do čtyř tříd. Motel a penzion se člení do čtyř tříd. Turistické ubytovny se zařazují do dvou tříd a kempy, skupiny chat a bungalovy se zařazují do čtyř tříd.

NA CO SE PTÁTE?

Členství v AHR ČR  a klasifikace: Členství v Asociace hotelů a restaurací není podmínka pro žádost o Oficiální klasifikaci Hotelstars. Členové však mají zvýhodněnou cenu klasifikace o 50%. Členství v AHR ČR Vám zároveň přináší řadu jiných výhod -  informační servis, finanční úspory a metodická podpora jsou vnímány jako jedny z nejdůležitějších výhod členství – více na www.ahrcr.cz

Nevím, zda mám klasifikaci: Po kladném vyřízení žádosti obdržíte klasifikační znak a certifikát. Zařízení jsou sdílena také na http://www.hsukatalog.cz/vyhledat-ubytovani/ či na evropském portále – pouze kategorie hotel a hotel garni - https://www.hotelstars.eu/cs/czech-republic/servis/vyhledavani-hotelu/

FAQ - Odpovědi na otázky ke klasifikaci zde

 

POKUD CHCETE PŘEJÍT NA ONLINE ŽÁDOST O CERTIFIKACI - ONLINE ZDE:

Akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky.